احمد توکلی

احمد توکلی

احمدآقای توکلی را از دوران کودکی می شناسم؛ همسایه ی مان بود و ما با فرزندان او دوست و رفیق و هم بازی؛ آقای مهدی فرزند بزرگ شان هم معلم مان بود در امام صادق؛
مواضع سیاسی اش را نمی پسندم؛ اما انسان اصولی و اخلاق مداری است؛ سال ۱۳۸۸ نیز یادداشتی در نقدش در حیات نو نوشتم؛
بدون شک از میان سیاسون هرهری مسلک؛ او انسان شریف و قابل احترامی است؛ اما در یک سال گذشته دو اشتباه عجیب داشت؛ اولی به حکمیت اش در پرونده مرتضوی بر می گردد و دومی به بازی خوردنش از سوی پایداری چی ها و زاکانی در جریان مخالفت با وزارت زنگنه؛
با این حال اگر چند چهره مستقل و صاحب احترام اصولگرایان داشته باشند؛ احمد توکلی یکی از آن هاست.
این عکس را زمستان ۹۰ از او گرفتم؛ برای مصاحبه ای با خبرآنلاین.

دسته‌هادسته‌بندی نشده