حتی شما مداح گرامی

به مجالس اهل بیت (ع)
به مجالس اهل بیت (ع)
بدون سلاح وارد شوید؛ 
حتی شما مداح گرامی
دسته‌هادسته‌بندی نشده