احياء جنبش صدريه

اگر مهمترين چالش دنياي اسلام، گسترش بنيادگرايي و محافظه كاري (كه هست) يك روي سكه باشد، روي ديگرش پروژه اسلام هراسي است كه از سوي مخالفان و بدخواهان به شدت دنبال مي شود.
در اين چنين وضعيتي نگاه به تجربه هاي موفق گذشته بسيار راه گشاست و چه تجربه اي بهتر از جنبش امام موسي صدر در لبنان.
امام موسي صدر در شرايطي وارد لبنان شد كه تنازعات سياسي – اجتماعي با توان حداكثري مرزهاي قومي (طايفي) و مذهبي را طي مي كرد و به جنگ داخلي شدت مي بخشيد.
امام صدر با شناخت عوامل موثر در اين بحران ها از سويي و ارايه راهكارهاي واقع بينانه توانست، جريان را به نفع شيعيان تغيير دهد. اما رويكردهاي امام صدر چه بود كه با استقبال مواجه شد و نتايج ارزنده اي به بار آورد كه مجلس اعلاي شيعيان و ارتقا اجتماعي آنان، جنبش حزب الله و امل يكي از آنهاست:  بازخواني ابعاد اجتماعي اسلام، بازشناسي نقش اسلام و خانواده در جامعه پيشرفته،  ذوق و ابتكار در دعوت، تبيين اسلام و فرهنگ قرن بيستم، فرق، دريچه هاي تمدن، شأن امّت و سرنوشت آن، اصالت ميهن ‏دوستى، ضرورت تجديد نظر در شيوه ‏هاى تبليغ، مقاومت فلسطين از ديدگاه دين و …

نسل‌ كنونی به‌ كسانی تبديل‌ شده‌ كه‌ آلكسی كارل‌ آنان‌ را عناصر غريب‌ می نامد. اين‌ نسل‌، روابط‌ ريشه‌داری با جامعه‌ ندارد، چرا كه‌ افراد آن‌ پيوندِ والدينی ندارند. روابطشان‌، چه‌ شخصی چه‌ اجتماعی، سطحی است‌. اين‌ نسل‌ بیريشه‌، بیآنكه‌ مسئوليتی بپذيرد، ذوب‌ می شود و می ميرد. كامل
ما باید به‌ اصالت‌ و خویشتن‌ خویش‌ بازگردیم‌ و بهترین‌ راه‌ برای‌ بازگشت‌ و به‌ دست‌ آوردن‌ اعتماد به‌ نفس‌ این‌ است‌ كه‌ به‌ تاریخ‌ مراجعه‌ كنیم‌. البته‌ این‌ مراجعه‌ نه‌ برای‌ این‌ باشد كه‌ تنها به‌ گذشته‌ پرافتخار و باشكوه‌ خود تكیه‌ كنیم‌، بلكه‌ باید یأس‌ و نومیدی‌ را ریشه‌كن‌ كنیم‌ و به‌ آینده‌ امیدوار شویم‌. كامل
واقعيت دين در زمان ما در عرصه ايمان، مبتنى بر تعبير تصور است نه تصديق. ايمان در بهترين حالت به ناديده گرفتن رنجها و سختيها مبدل شده است نه تحرك بخشيدن و برانگيختن براى فائق آمدن بر آنها. غالباً ايمان نقش حايل و مانع بين افراد بشر را دارد. كامل
استمرار تعامل ميان انسان و قرآن، با فهم و درك روزآمد، به موازات تعامل ميان انسان و هستى در جريانِ تحول، ميسر مى ‏گردد… عبادت خدا اخلاص در بندگی او و رهايی از غير اوست…  كامل

هرچند به تازگي اخباري از زنده بودن امام موسي صدر منتشر شده و اميد را نزد طرفداران معظم له زياد كرده است، اما به نظر مي رسد در كنار پيگري جدي پرونده آزادي ايشان از زندان هاي حكومت منفور ليبي، بايد حركت اجتماعي – دينيشان را زنده كرد.
بايد فعاليت ها را از سطح بازخواني و ستايش شخصيت ايشان  كه خيلي از طرفداران كنوني پيگير آن هستند تغيير داد و حركتي را آغاز كرد كه پايه اش مبتني بر شناخت واقع بينانه است و بسترش حركت هاي اجتماعي و هدفش، اهداف آن بزرگوار. بايد با الهام از انديشه هاي امام موسي صدر و شناخت ابزارهاي جديد، با پروژه اسلام هراسي و بنياد گرايي مقابله كرد. و البته شرط لازم اين حركت، مردمي بودن است.
اگر امروز پيگري هاي مردمي درباره سرنوشت امام موسي صدر، كمتر به نتيجه مي رسد، بايد با زنده كردن راه و روش و جنبش ايشان، جبهه ديگري گشود.

الله قادر علي رجعته

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.