با هم ببينيم: مناظره ميرحسين موسوي و محمود احمدي نژاد

تماشاي جمعي مناظره مهندس ميرحسين موسوي و محمود احمدي نژاد و استقبال از ميرحسين، ساعت 22 پارك ملت و ساير پارك هاي شهر
تماشاي جمعي مناظره مهندس ميرحسين موسوي و محمود احمدي نژاد و استقبال از ميرحسين، ساعت ۲۲ پارك ملت و ساير پارك هاي شهر
دسته‌هادسته‌بندی نشده