ديوار نوشته: احمدي نژاد بايد از صفحه روزگار محو شود امام خميني

اوايل تيرماه بود كه به اتفاق جمعي ازعلما و فضلا ! براي حضور در مراسم سالگرد پدربزرگ امين بزرگي عازم چالوس شديم. در فرصتي كه مهيا شد كمي در شهر پياده روي كردم كه ديوار اين ديوار نوشته را ديدم.

ديوار نوشته اي در شهر چالوس

توضيح ضروري:  بديهي است هرگونه مسئوليت بر عهده ديوار نويس است

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.