سلام بر مادر پهلو شکسته

به قطره قطره سرشکش دخیل می‌بندد          بر آن ضریح کبود و شکسته و بــی‌تاب

هيئت عشاق الحسين مثل سا لهای گذشته در دهه دوم فاطميه برنامه دارد .  آدرس هيئت : خیابان هفده شهريور، بلوار قیام، روبروی مسجد حوری

دسته‌هادسته‌بندی نشده