بعثت ختمی مرتبت و پیامبر اخلاق و آزادی مبارک

بلغ العلي بکماله / کشف الدجي بجماله / حسنت جميع خصاله/ صلوا عليه و آله
با کمالش به بلندی رسید /با روی نکوی خود تیرگی​ها را برطرف ساخت / همه​ی روش هایش نکوست/ بر او و خویشانش درود باد
His perfection procured exaltation/ His beauty dispelled the darkness / All his attributes were good ones/Pray for him, and for his family

سعدی علیه الرحمه

والا پیام دار محمد … یادگار ماندگار فرهاد

همه عمر برندارم سر از اين خمار مستي

که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستي

تو نه مثل آفتابي که حضور و غيبت افتد

دگران روند و آيند و تو همچنان که هستي

چه حکايت از فراقت که نداشتم وليکن

تو چو روي باز کردي در ماجرا ببستي

نظري به دوستان کن که هزار بار از آن به

که تحيتي نويسي و هديتي فرستي

دل دردمند ما را که اسير توست يارا

به وصال مرهمي نه چو به انتظار خستي

نه عجب که قلب دشمن شکني به روز هيجا

تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستي

برو اي فقيه دانا به خداي بخش ما را

تو و زهد و پارسايي من و عاشقي و مستي

دل هوشمند بايد که به دلبري سپاري

که چو قبله ايت باشد به از آن که خود پرستي

چو زمام بخت و دولت نه به دست جهد باشد

چه کنند اگر زبوني نکنند و زيردستي

گله از فراق ياران و جفاي روزگاران

نه طريق توست سعدي ره خويش گير و مستي

دسته‌هادسته‌بندی نشده