دكتر شريعتي جستجوگري در مسير شدن؛ شهيد دكتر بهشتي

دكتر شريعتي جستجوگري در مسير شدن
شهيد آيت الله دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي

تهيه و تنظيم: بنياد نشر آثار و انديشه هاي شهيد آيت الله دكتر بهشتي
چاپ اول: ۱۳۷۹
چاپ چهارم: ۱۳۸۵
شمارگان:۵۰۰۰ جلد
شابك: ۲-۲۵-۶۸۸۷-۹۶۴
ناشر: انتشارات بقعه ۸۸۳۲۰۹۰۵
:: روجلد كتاب يكي از ضعيف ترين طرح هايي است كه ممكن است ببينيد.
:: كاش در انتخاب مطالب هم سليقه بيشتري به خرج مي دادند.
:: اين كتاب هديه روزنامه عصر اقتصاد بود به مناسبت پنجمين سال تاسيس و دوام آوردن

كتاب مفيد است به ويژه از آن جهت كه نسبت روحانيون روشن بين را با متحجرين در مواجهه با دكتر شريعتي به آشكارا بيان مي كند:… اما، موضع گيري  جنجالي و جنجال آفرين و تحريكات دار، كه با شدت و حدت همراه است… اين نوع موضع گيري ها بسياري از افراد را به ياد چماق هاي تكفيري مي اندازد كه در تاريخ درباره عصر تفتيش عقايد كليسا و قرون وسطي خوانده اند، موجب مي شود كه زمينه هاي مثبت و ارزنده نسل جوان تباه شود….
بحث من در اينجا بحث جناب آقاي مصباح نيست …. مدرسه اي {مدرسه حقاني} كه بخواهد يك مشت انسان لجوج، پرخاشگر بي جا و متعصب تربيت كند كه نتوانند با همه ۲ كلمه حرف حساب بزنند چه ارزشي دارد؟ … تحجر، تعصب جمود مطالب را در چارچوب هاي محدود آوردن و تاختن، هرگز نمي تواند آهنگ تربيت مدرسه باشد، اگر هست بنده از اين مدرسه نيستم.
جناب آقاي مصباح در بحثي كه با ايشان كردم فرمودند من به عنوان اتمام حجت مي گويم. گفتم برادر اتمام حجت چيست؟ قبل از اتمام حجت، هدايت مطرح است. اگر هدايت آسيب ديد چه اتمام حجتي؟

به خوبي مشخص است در ميان موسسين مدرسه حقاني قم كه چهره هاي پرنفوذي را براي جمهوري اسلامي تربيت كرد، گاهي ۲ خط فكري مقابل هم مي ايستاده اند، يكي حق روحانيون روشن بين و نزديك به امام كه چهره شاخص شان شهيد مظلوم دكتر بهشتي است و جريان ديگر، جريان سطحي نگر و اهل ظاهر كه شاخص شان مصباح يزدي است. پاسخ هاي شهيد بهشتي در اين كتاب به پرسش مصباح كه شهيد آن را موضع گيري جنجال آفرين و تحريك آور مي خواند، به خوبي عمق و سطح بينش طيف مصباح يزدي آن موقع مدرسه حقاني را آشكار مي كند.

فهرست مطالب
– پيش گفتار
– دكتر شريعتي جستجوگري در مسير شدن
– شريعتي و مسئله خاتميت ۱
– شريعتي و مسئله خاتميت ۲
– نقش شريعتي در جنبش دانشجويي خارج از كشور
– شريعتي، درخششي در تاريخ انقلاب و اسلام
– شريعتي همواره رو به اصالت اسلامي پيش مي رفت
– دكتر شريعتي از استعدادها و قريحه هاي برجسته زمان ماست.

دیدگاهتان را بنویسید