سلام بر حسین… سلام بر آزادگی …سلام بر ظلم ستیزی

از پا حسین افتاد و ما بر پای بودیم                  زینب اسیری رفت و ما برجای بودیم

دسته‌هادسته‌بندی نشده