چلچراغ توقیف شد؛ بعد از ۹ سال

نشریه “چلچراغ ” یکی از قدیمی ترین نشریات اجتماعی اطلاح طبان که مخاطبان عمده ای در میان جوانان داشت در پی دریافت چند تذکر کتبی توسط هیات فخیمه نظارت بر مطبوعات توقیف شد. چلچراغ به مدیرمسئولی عموزاده خلیلی تهیه و منتشر می شد.

دسته‌هادسته‌بندی نشده