چرایی حملات جدید به مهدی کروبی: عصبی کردن شیخ و واکنش احساسی و شدید هواداران

حملات متعدد اخیر به مهدی کروبی که از زهر چشم مسلحانه در قزوین شروع شد و به دستگیری یکی از پسرانش و اعمال خشونت، توهین و شکنجه علیه وی و ممنوع الخروج شدن پسر دیگرش و در نهایت حملات چند روز اخیر حامیان افراطی دولت به عنوان مردم! به منزل شیخ ختم شد، هدفی ندارد غیر از عصبی کردن و برانگیختن واکنش وی  و به دنبال آن کنش احساسی و شدید هوادارانش .

جریان های افراطی که از حمایت آهنین برخوردار هستند، با مشاهده آرامش حاکم شده بر کشور و آزادی زندانیان سیاسی  که فضای نقد عالمانه و دلسوزانه حوداث بعد از انتخابات و آشکار شدن اشتباهات دو جریان سیاسی غالب کشور یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان را فراهم کرده است، به وحشت افتاده اند و می ترسند که در غایت این رویداد سیاسی، ناکارآمدی بخش هایی از دولت عیان شود و منافع افراطیون و اقتدارگرایان در خطر افتد.

بنابر این شیخ مهدی کروبی باید خویشتن داری بیش از این نشان دهد و هوادارانش را به آرامش فرابخواند تا هدف اقتدارگرایان محقق نشود.

پی نوست: درد ناک است کسانی که خود را فدایی اسلام می دانند چنان بی مهابا از عقوبت کردار خود، به اموال مسلمین آسیب می رساندد آرامش مردم را سلب می نمایند. این چه رفتاری است که روزی خسارت به اموال مردم همراهی با دشمن است و روز دیگر همراهی با اسلام. رفتار بد همه جا بد است و از منتسبین به دیانت بدتر.

گزارش تصویری از حمله به خانه مهدی کروبی

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.