سلام بر فاطمه

امام صادق علیه اسلام می فرمایند: نحن حجه الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجته علینا
دسته‌هادسته‌بندی نشده