بر دل داغ شهادت داریم

ای شقایق های آتش گرفته، دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را بر خود دارد.
آیا آن روز نیز خواهد رسید که بلبلی در وصف ما سرود شهادت بسراید
سیدمرتضی آوینی

دسته‌هادسته‌بندی نشده