مخاطب كيست؟

ما بايد مردم را در سطح مطلوب و متوسط  تامين كنيم، نه يك زندگي رياضت‌كشانه. ما امكان تامين مردم در حد متوسط را داريم، نه به عنوان صدقه‌خوري و گداپروري، بلكه بايد انسان‌هايي بسازيم كه روي پاي خود درس بخوانند، كار كنند و خود را تامين كنند… ما نمي‌توانيم دگم و متحجر بمانيم. بايد نيروهاي عظيم به ويژه در بخش خصوصي و حتي در بخش دولتي را به حركت درآوريم، اما مي‌بينيد كه اين امر چقدر در اين چند سال محقق شده است…. بخشي از سخنان هاشمي رفسنجاني درهمايش بين المللي ايران ۱۴۰۴٫

مخاطب اين انتقادها، قطعاً ، ما مردم نيستيم چرا كه با وجود داشتن چنين دغدغه هايي، كاري از دستمان بر نمي آيد كه بتوانيم روال را تصحيح كنيم و دلسوزيمان عملا بيفايده است.

مخاطب اين سخنان و انتقادها كيست؟ اين مخاطب قطعا در ميان مديران كنوني اجرايي نيستند چرا كه آنها ارداتي به هاشمي ندارند و اعتنايي به وي نمي كنند.

مخاطب اين پيام نخبگان سياسي هم نيستند چرا كه آنها خود به اين امور واقف هستند، نخبگان اقتصادي، علمي و فرهنگي هم كه هكذا!

اين مخاطب حتماً در ميان هيات دولت هم يافت نمي شود چون گوش و اميدي  براي شنيدن نيست!
شما بگوييد مخاطب اين انتقادها كيست؟

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.