اظهارنامه تلويزيوني؛ سعيد حجاريان از پخش تلويزيوني برنامه براي مطرح كردن نظريه سلطانيسم اش بهره برد

سعيد حجاريان از پخش تلويزيوني برنامه براي مطرح كردن نظريه سلطانيسم اش بهره برد

سعيد حجاريان از پخش تلويزيوني برنامه براي مطرح كردن نظريه سلطانيسم اش بهره برد

سياست ما عين ديانت ماست، اين جمله تاريخي شهيد مدرس بار ديگر در اظهارنامه تلويزوني فعالان سياسي اصلاح طلب نقل شد. چند سال قبل در محفلي خدمت حضرت استاد امجد نظر ايشان را درباره اين جمله پرسيدم. مانند هميشه لبخندي زدند و فرمودند: اين! يعني هرچقدر دين داريم سياست مدار هم هستيم و هرچقدر سياست مدار، ديندار

ما هم چون سياست مداريم ابتدا در دادگاه تمام فعالين سياسي بازداشتي مطرح را نشان مي دهيم و بعد آن ها به هاشمي و خاتمي و ميرحسين موسوي و كروبي و هركسي كه گفته بودند حمله مي كنند و وقتي چهره هاي مهمي باقي نماندند يادمان ميايد كه نبايد اسامي غير در دادگاه و رسانه ي ها دولتي اين چنين پخش شود.

پس چنين مي شود متهم ع.م كه در ستاد م.م فعال بود

در اين اظهار نامه تلويزيوني كه به واقع با نشان دادن وضعيت سعيد حجاريان به همه ي مردم ايران كمك فراواني در شناخت ايشان كرد شايد مهمترين نكته اش مطرح شدن تئوري هاي سعيد حجاريان به ويژه نظريه سلطانيسم بود.

وقتي مردم وضعيت صحبت كردن حجاريان و تشبيهات عطريان فر از زندان و لحظه احتضار را شنيدند بيش از گذشته به نظريه سلطانيسم توجه مي كنند كه اصل اين نظريه چيست؟ ساير مطالب هم كه نه تنها چيز جديدي نبود طبق معمول نتيجه عكس مي دهد.

دسته‌هادسته‌بندی نشده