عکس آیت الله سیدعلی سیستانی در دستان یک مادر عراقی