سخنرانی سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل